Kryteria ocen

ocenę celującą może otrzymać uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

 ZACHOWANIE

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

1.Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,

2.Cechuje go wysoka kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu. Prezentuje taką postawę we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

3.Jest kreatywny- wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska,

4.Jest asertywny- potrafi przedstawić własną opinię w taki sposób, że innych nie obraża,

5.Umie współpracować w grupie, odgrywa ważną rolę w integrowaniu środowiska (klasa, koło zainteresowań, szkoła),

6.Dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych (co najmniej w etapie powiatowym), zawodach sportowych i turniejach (zajmując punktowane miejsca),

7.Szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

8.Nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej lekcji,

9.Nie ma żadnej negatywnej uwagi.

10. Podczas realizacji projektu edukacyjnego wykazał się wzorową umiejętnością pracy w grupie, czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, jego kreatywność miała duży wpływ na realizację projektu.

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki