SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Rok szkolny 2015/2016

Opiekunem samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 został pan Waldemar Bystrzanowski nauczyciel języka angielskiego.

 


 

Rok szkolny 2014/2015

 


 

Rok szkolny 2013/2014

Dnia 05.09.2013r. w Gimnazjum w Kozłowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów zdobyła Klaudia Tabor, która została przewodniczącą.

Zastępcą została Klaudia Mazur, skarbnikiem Karolina Skóra.

Uczniowie zadecydowali iż ich opiekunem zostanie Pan Andrzej Kopeć. SU aktywnie uczestniczy w życiu szkoły organizując apele i uroczystości szkolne . Jest współorganizatorem okolicznościowych akcji.

Klaudia Tabor , Karolina Skóra 


Rok szkolny 2012/2013

samorzad

1.Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2.Reprezentantami samorządu są jego organy wybrane zgodnie z zasadami zawartymi w jego regulaminie.

3.Samorząd może przedstawić dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, w szczególności w sprawach realizacji podstawowych praw ucznia: takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do organizacji życia szkolnego;

3) prawo do redagowania gazetki szkolnej;

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymii możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1) oceniania, klasyfikowania i promowania;

2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia przy czym nie więcej niż jeden dziennie,

b) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

5.Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swojej działalnośi przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki