1. Reprezentacją rodziców uczniów szkoły jest Rada Rodziców składająca się z delegatów wybranych przez poszczególne zespoły klasowe.

2. Rada Rodziców ma prawo do występowania do Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich problemów szkoły.

3. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

4. Zasady działalności Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:

-  kadencję, tryb, powołanie i odwołanie Rady Rodziców,

-  organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

-  sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

5. Rada Rodziców może tworzyć fundusze na rzecz wspomagania szkoły.

   Zasady tworzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki