Środowisko przyrodnicze


Gmina Kozłów leży w północno-zachodniej części mezoregionu Wyżyna Miechowska, wchodzącego w skład makroregionu Niecka Niedziańska (wg podziału dziesiętnego J.Kondrackiego).
Omawiany obszar obejmuje fragment elewacji miechowskiej (synklinorium miechowskie) wypełnionej osadami górnej kredy, na których zalegają utwory młodsze-czwartorzędowe. Są tu głównie: piaski, żwiry, gliny oraz lessy.
Przeważająca część terenu gminy Kozłów posiada rzeźbę terenu falistą i płaską (południowo-zachodnia część i północno-wschodnia).
W południowo-wschodniej części przeważają stoliwa-płaskie garby zbudowane ze skał węglanowych (górna Kreda) oraz padoły i głębokie doliny oraz wąwozy porośnięte lasami.
Obszar ten pokryty jest osadami lessowymi zlodowacenia krakowskiego.
Najwyższym punktem gminy Kozłów jest Biała Góra 415m n.p.m.,
a najniższy poziom osiąga w części północno-wschodniej- dolina rzeki Mierzawy
i w części południowo-zachodniej (dolina rzeki Uniejówka) dochodząc do ok.280m n.p.m.
Deniwelacje zaś wynoszą ok.120m. Wyżyna Miechowska, na której położona jest gmina Kozłów
należy pod względem klimatycznym do regionu małopolskiego, charakteryzującego się nieco niższymi od średniej dla województwa opadami atmosferycznymi wynoszącymi ok. 592mm, których max. przypada na lipiec, a min. na styczeń, luty.
Przeważają wiatry zachodnie i północne. Roczna temperatura powietrz wynosi ok. 70C.
Klimat na tym terenie jest łagodny i sprzyjający rozwojowi rolnictwa.
Obszar gminy Kozłów odwadniany jest przez następujące cieki wodne:
- rzekę Mierzawę posiadającą na terenie gminy obszar źródliskowy,odwadniającą północno-wschodnią część gminy i należącą do dorzecza Nidy,
- rzekę Uniejówkę- odwadniającą południowo-zachodnią część gminy będącą dopływem Pilicy,
- rzekę Nidzicę, która w okolicy Rogowa posiada swe źródła. Bezpośredni dopływ Wisły.

Na terenie gminy Kozłów brak jest zbiorników retencyjnych.
Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 30-80m i stale się obniża,
co najprawdopodobniej jest powodem oddziaływania leja depresyjnego olkuskich kopalń.
Przeważający obszar omawianego terenu zajmują gleby pyłowe brunatne wyługowane
oraz pseudobielicowe- podatne na przesuszanie i wymagające intensywnego nawożenia organiczno-mineralnego. W większości są to gleby IVb klasy bonitacyjnej. Gleby te należą do kompleksów pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego oraz pastewnego mocnego. Pod względem geobotanicznym gmina Kozłów położona jest w okręgu Miechowsko-Pińczowskim, dla którego charakterystyczne są murawy i zarośla kserotermiczne. Roślinność naturalna (wytrzebiona w związku z silnym rozwojem rolnictwa)
zachowała się tylko w miejscach nieprzydatnych do uprawy.
Lasy na omawianym terenie zajmują 9,81% ogólnej powierzchni gminy.
Występują one w niewielkich i rozproszonych kompleksach porastając obszary rolniczo nieprzydatne, z których największe obszarowo to siedlisko porastające południowe wzgórza.
Dominującymi gatunkami drzewostanu są: sosna, świerk, buk, brzoza, grab i topola.
Lasy te należą do nadleśnictwa Miechów. W celu zachowania resztek naturalnego krajobrazu utworzono na terenie gminy Kozłów  oraz gmin sąsiednich Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu.
Inne formy ochrony przyrody tu występujące to:
- rezerwat florystyczny częściowy "Biała Góra".
Przedmiotem ochrony są naturalne zespoły o charakterze przejściowym miedzy zbiorowiskami stepowymi i leśnymi porastające wzniesienia zbudowane z margli i wapieni kredowych,
- rezerwat leśny "Kępie" na Wyżynie Miechowskiej. Ochroną częściową objęto fragment  naturalnych lasów dębowo-grabowych z udziałem buka,
- pomnik przyrody: źródło szczelinowe we wsi Rogów- na gruncie wspólnoty wsi.

Podstawowymi surowcami mineralnymi są margle i wapienie kredowe mało przydatne do celów użytkowych

 

Kontakt

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie

Kozłów 303

32-241 Kozłów

woj. małopolskie 

tel.  (41) 2308408

tel. do gim. (41) 3841310

mailgim

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki