REZERWAT  BIAŁA  GÓRA

Powierzchnia: 10,46 ha
Położenie: Wyżyna Miechowska - oddalony 2 km od stacji Tunel


DANE HISTORYCZNE

Roślinność rezerwatu jest pochodzenia naturalnego. Do momentu rozpoczęcia II wojny światowej w części  leśnej prawdopodobnie prowadzona była niskorębna gospodarka odroślowa, natomiast część stepową użytkowano jako pastwiska. Po wojnie w leśnej części rezerwatu prowadzono jedynie cięcia pielęgnacyjne, a część murawową zakwalifikowano błędnie jako halizne i zalesiono modrzewiem przyśpieszając niepożądaną sukcesję.

            W roku 1945 teren rezerwatu w całości włączony został do nowo utworzonego Nadleśnictwa Książ Wielki.

            Dnia 30 kwietnia 1955 roku Minister Leśnictwa uznał Białą Górę za rezerwat przyrody. Od 1983 roku zaniechano zalesiania części stepowej, a w części leśnej zaprojektowano cięcia sanitarne.

Rezerwat położony jest na wysokości 385 do 405 metrów nad poziomem morza. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 10,46 ha i jest wynikiem pomiarów wykonanych w trakcie sporządzania planu zagospodarowania lasów Nadleśnictwa Miechów na lata 1993 – 2002.

            Podział powierzchni według kategorii użytkowania  przedstawia się następująco:

·        powierzchnia leśna zalesiona   6,31 ha

·        powierzchnia leśna  niezalesiona  4,15 ha

ZARYS GEOLOGICZNO- MORFOLOGICZNY

Podłoże geologiczne Wyżyny Miechowskiej jest urozmaicone. Podczas wykonywania prac inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie na terenie rezerwatu jednego typu gleby, reprezentowanego przez cztery podtypy ( rędzinę inicjalną, rędzinę właściwą, rędzinę brunatną i rędzinę czarnoziemną ).

Ze względu na występujące warunki klimatyczne i siedliskowe jest obiektem, w którym można zaobserwować sukcesje zbiorowisk od muraw kserotermicznych przez zarośla do grądu. Kwieciste murawy i ciepłolubne zarośla to zespoły, które powstały w wyniku użytkowania gruntów przez człowieka, a później zaprzestania tej działalności.

    

 


WYRÓŻNIONE SIEDLISKA LEŚNE

Na terenie rezerwatu Biała Góra wyróżniono następujące siedliskowe typy lasów:

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie inicjalnej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie właściwej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie brunatnej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie czarnoziemnej.

    Na terenie kompleksu leśnego Uniejów Rędziny w tym także na terenie rezerwatu występują: sarny, zające, w mniejszym stopniu lisy i dziki. Obserwowano również tchórza oraz kunę leśną.

 


OBIEKTY HISTORII I KULTURY

Na terenie rezerwatu Biała Góra nie ma żadnych zabytków kultury i historii, ani też pomników przyrody, nie mniej jednak rezerwat jest niezwykle cennym obiektem dydaktycznym, wspaniale ukazującym dynamiczne procesy przyrody.


PODZIAŁ POWIIERZCHNIOWY

Podział powierzchniowy rezerwatu Biała Góra powstaje zgodnie z postanowieniami powziętymi na posiedzeniu Komisji Planu, bez zmian w stosunku do poprzedniego planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, jak też do obecnie obowiązującego planu zagospodarowania lasów Miechów na lata 1993 – 2002.

      Teren rezerwatu Biała Góra  należy do następujących regionów geobotanicznych wg  Szafera:

      Prowincja                                środkowo – europejska

      Podprowincja                         niżowo – wyżynna

      Dział                                        bałtycki

      Poddział                                   pas wyżyn środkowych

      Kraina                                     Miechowsko – Sandomierska

      Okręg                                     Miechowsko – Pińczowski

 


KLIMAT

Klimat obszaru, na terenie którego położony jest rezerwat należy zaliczyć za Romerem do klimatu Wyżyn Środkowych z silnie zaznaczającą się kontynentalizacją. Na terenie  Niecki Nidziańskiej , na której położony jest rezerwat przeważa powietrze polarno – morskie. Zachmurzenie i względna wilgotność powietrza są mniejsze niż terenów sąsiednich.

     

      Rezerwat Biała Góra obfituje w rośliny chronione, jest ich około 20 gatunków.

            Na terenie rezerwatu występuje liczna grupa gatunków ciekawych i rzadkich roślin.

 


Gatunki zagrożone , podlegające ochronie

  storczykpurp1

kosaciecbezl1

storczykkuk1

obuwik1

storczyk purpurowy

kosaciec bezlistny

storczyk kukawka  

obuwik pospolity

wisniakar1

  wiśnia karłowata


Gatunki podlegające ochronie ścisłej

·        wawrzynek wilczełyko,

·        gnieźnik leśny ,

·        zawilec wielokwiatowy,

·        len złocisty,

·        listera jajowata,

·        parzydło lesne,

·        kalina koralowa,

·        kopytnik pospolity,

·        marzanka wonna,

·        konwalia majowa,

·        dereń świdwa,

·        śliwa tarnina,

·        róża dzika,

·        jałowiec pospolity.

 


Kserotermiczne gatunki płazów i gadów na terenie rezerwatu

·        jaszczurka zwinka,

·        żmija zygzakowata,

·        ropucha zielona,

·        gniewosz plamisty.

.

REZERWAT BIAŁA GÓRA


Powierzchnia: 10,46 ha
Położenie: Wyżyna Miechowska - oddalony 2 km od stacji Tunel

 

DANE HISTORYCZNE

Roślinność rezerwatu jest pochodzenia naturalnego. Do momentu rozpoczęcia II wojny światowej w części  leśnej prawdopodobnie prowadzona była niskorębna gospodarka odroślowa, natomiast część stepową użytkowano jako pastwiska. Po wojnie w leśnej części rezerwatu prowadzono jedynie cięcia pielęgnacyjne, a część murawową zakwalifikowano błędnie jako halizne i zalesiono modrzewiem przyśpieszając niepożądaną sukcesję.

            W roku 1945 teren rezerwatu w całości włączony został do nowo utworzonego Nadleśnictwa Książ Wielki.

            Dnia 30 kwietnia 1955 roku Minister Leśnictwa uznał Białą Górę za rezerwat przyrody. Od 1983 roku zaniechano zalesiania części stepowej, a w części leśnej zaprojektowano cięcia sanitarne.

Rezerwat położony jest na wysokości 385 do 405 metrów nad poziomem morza. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 10,46 ha i jest wynikiem pomiarów wykonanych w trakcie sporządzania planu zagospodarowania lasów Nadleśnictwa Miechów na lata 1993 – 2002.

            Podział powierzchni według kategorii użytkowania  przedstawia się następująco:

·        powierzchnia leśna zalesiona   6,31 ha

·        powierzchnia leśna  niezalesiona  4,15 ha

ZARYS GEOLOGICZNO- MORFOLOGICZNY

Podłoże geologiczne Wyżyny Miechowskiej jest urozmaicone. Podczas wykonywania prac inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie na terenie rezerwatu jednego typu gleby, reprezentowanego przez cztery podtypy ( rędzinę inicjalną, rędzinę właściwą, rędzinę brunatną i rędzinę czarnoziemną ).

Ze względu na występujące warunki klimatyczne i siedliskowe jest obiektem, w którym można zaobserwować sukcesje zbiorowisk od muraw kserotermicznych przez zarośla do grądu. Kwieciste murawy i ciepłolubne zarośla to zespoły, które powstały w wyniku użytkowania gruntów przez człowieka, a później zaprzestania tej działalności.

    

 


WYRÓŻNIONE SIEDLISKA LEŚNE

Na terenie rezerwatu Biała Góra wyróżniono następujące siedliskowe typy lasów:

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie inicjalnej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie właściwej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie brunatnej,

·        las umiarkowany świeży wyżynny wytworzony na rędzinie czarnoziemnej.

    Na terenie kompleksu leśnego Uniejów Rędziny w tym także na terenie rezerwatu występują: sarny, zające, w mniejszym stopniu lisy i dziki. Obserwowano również tchórza oraz kunę leśną.

 


OBIEKTY HISTORII I KULTURY

Na terenie rezerwatu Biała Góra nie ma żadnych zabytków kultury i historii, ani też pomników przyrody, nie mniej jednak rezerwat jest niezwykle cennym obiektem dydaktycznym, wspaniale ukazującym dynamiczne procesy przyrody.


PODZIAŁ POWIIERZCHNIOWY

Podział powierzchniowy rezerwatu Biała Góra powstaje zgodnie z postanowieniami powziętymi na posiedzeniu Komisji Planu, bez zmian w stosunku do poprzedniego planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, jak też do obecnie obowiązującego planu zagospodarowania lasów Miechów na lata 1993 – 2002.

      Teren rezerwatu Biała Góra  należy do następujących regionów geobotanicznych wg  Szafera:

      Prowincja                                środkowo – europejska

      Podprowincja                         niżowo – wyżynna

      Dział                                        bałtycki

      Poddział                                   pas wyżyn środkowych

      Kraina                                     Miechowsko – Sandomierska

      Okręg                                     Miechowsko – Pińczowski

 


KLIMAT

Klimat obszaru, na terenie którego położony jest rezerwat należy zaliczyć za Romerem do klimatu Wyżyn Środkowych z silnie zaznaczającą się kontynentalizacją. Na terenie  Niecki Nidziańskiej , na której położony jest rezerwat przeważa powietrze polarno – morskie. Zachmurzenie i względna wilgotność powietrza są mniejsze niż terenów sąsiednich.

     

      Rezerwat Biała Góra obfituje w rośliny chronione, jest ich około 20 gatunków.

            Na terenie rezerwatu występuje liczna grupa gatunków ciekawych i rzadkich roślin.
 

Kontakt

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie

Kozłów 303

32-241 Kozłów

woj. małopolskie 

tel.  (41) 2308408

tel. do gim. (41) 3841310

mailgim

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki